AKTA KETERANGAN SAKSI KANAK-KANAK PDF

Walaubagaimanapun, setiap sumpah yang dibuat ketika memberi keterangan adalah berkaitan dengan akta Sumpah dan Ikrar Prinsip amnya ialah keterangan sokongan adalah diperlukan apabila seseorang kanak-kanak memberikan keterangan dan mahkamah harus menentukan sama ada kanak-kanak tersebut boleh memberi keterangan bersumpah atau sebaliknya. Apabila seorang kanak-kanak dipanggil untuk menjadi seorang saksi, maka mahkamah hendaklah menentukan sama ada kanak-kanak ini faham atau tidak tentang kepentingan becakap benar. Proses ini boleh dilakukan dengan mengemukakan beberapa soalan kepada kanak-kanak berkenaan. Di dalam kes Sidek bin Ludan v P. P []3 MLJ , terdapat dua orang kanak-kanak yang telah dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi bagi pihak pendakwaan.

Author:Nikorr Gushakar
Country:Bermuda
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):8 December 2012
Pages:405
PDF File Size:20.99 Mb
ePub File Size:14.91 Mb
ISBN:461-9-23464-307-5
Downloads:63470
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NashicageWalaubagaimanapun, setiap sumpah yang dibuat ketika memberi keterangan adalah berkaitan dengan akta Sumpah dan Ikrar Prinsip amnya ialah keterangan sokongan adalah diperlukan apabila seseorang kanak-kanak memberikan keterangan dan mahkamah harus menentukan sama ada kanak-kanak tersebut boleh memberi keterangan bersumpah atau sebaliknya.

Apabila seorang kanak-kanak dipanggil untuk menjadi seorang saksi, maka mahkamah hendaklah menentukan sama ada kanak-kanak ini faham atau tidak tentang kepentingan becakap benar. Proses ini boleh dilakukan dengan mengemukakan beberapa soalan kepada kanak-kanak berkenaan. Di dalam kes Sidek bin Ludan v P. P []3 MLJ , terdapat dua orang kanak-kanak yang telah dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi bagi pihak pendakwaan.

Semasa perbicaraan, kanak-kanak tersebut yang berumur lapan dan sembilan tahun telah memberi keterangan di atas sumpah setelah mahkamah mendapati mereka faham erti sumpah dan keperluan bercakap benar. Walaubagaimanapun, di dalam kes Lee Mion v P. P [] MLJ , mahkamah telah mengarahkan seorang saksi kanak-kanak yang berumur 11 tahun memberi keterangan tanpa sumpah.

Jika mahkamah mendapati kanak-kanak iti tidak faham erti sumpah, kanak-kanak berkenaan masih boleh memberi keterangan tanpa sumpah. Jika keterangan seorang kanak-kanak iti diberikan tanpa sumpah, maka tertuduh tidak boleh disabitkan dengan pertuduhan kecuali keterangan kanak-kanak tersebut di sokong oleh keterangan material yang lain seperti yang dinyatakan dalam seksyen A AK. Walaubagaimanapun, jika kanak-kanak itu didapati faham erti sumpah dan keperluan bercakap benar, maka mahkamah boleh membenarkan kanak-kanak tersebut memberi keterangan atas sumpah.

Amaran hendaklah diberikan oleh mahkamah bahawa adalah berbahaya untuk mensabitkan seseorang tertuduh berdasarkan keterangan oleh saksi kanak-kanak yang memberi keterangan bersumpah jika keterangan tersebut tidak disokong. Walaubagaimanapun, sumpah tersebut hendaklah dikendalikan berdasarkan kepada Akta Sumpah dan Ikrar Akta Di bawah tajuk kecil ini, kami telah menyenaraikan beberapa seksyen yang amat penting di dalam akta tersebut.

Semua mahakamah dan orang yang telah diberi kuasa mengikut undang-undang atau dengan perintah rujukan oleh mana-mana mahkamah atau yang telah dipersetujui oleh mana-mana pihak untuk menerima keterangan adalah berkuasa untuk mengendalikan sumpah. Seksyen ini memperuntukkan bahawa, orang yang dikehendaki untuk bersumpah bercakap benar di mahkamah adalah saksi, jurubahasa kepada saksi, penterjemah dan ahli juri. Seksyen ini juga memperuntukkan bahawa sumpah tidak akan dikenakan kepada jurubahasa rasmi mana-mana mahkamah dan jurubahasa yang diperakui dalam pengajian kerajaan Malaysia atau Kerajaan Negeri ketika mereka menjalankan tugasnya kerana satu sumpah bahawa mereka akan menunaikan tugas itu dengan sebenar-benarnya telah dibuat sewaktu mereka mula menyandang jawatan tersebut.

Seksyen ini menjelaskan bahawa tuntutan bersumpah akan dianggap telah terlaksana jika orang yang dituntut untuk bersumpah telah berikrar. Seksyen ini berkait rapat dengan seksyen A Akta Keterangan yang menghendaki mahkamah memberi amaran kepada saksi kanak-kanak mengenai keterangan bersumpah sebelum mereka memberi keterangan mengenai sesuatu kes. Mahkamah berhak untuk menawarkan sumpah atau ikrar sekiranya terdapat pihak atau saksi yang bersetuju untuk bersumpah ataupun berikrar apabila dicabar oleh suatu pihak yang lain bagi mengikat rasa kepercayaan pihak yang lain tersebut terhadap keterangan yang diberi olehnya jika kelakuan tersebut tidak bertentangan dengan keadilan dan kesusilaan serta tidak menjejaskan mana-mana pihak ketiga.

Apabila terdapat pihak yang mencabar seseorang saksi untuk bersumpah bagi mengikat kepercayaan sesuatu pihak terhadap keterangan yang diberi, mahkamah hendaklah menyoal saksi tersebut samada dia bersetuju untuk bersumpah atau tidak. Sekiranya saksi tersebut enggan untuk bersumpah, mahkamah tidak boleh memaksa saksi untuk melakukan sumpah tersebut.

Mahkamah juga tidak berhak menyoal saksi tersebut mengapa dia enggan untuk melakukannya. Mahkamah hendaklah merekodkan penawaran sumpah tersebut sebagai sebahagian daripada prosiding perbicaraan dan menyatakan bahawa saksi telah ditanya mengenai persetujuan sumpah tersebut berserta dengan apa-apa alasan yang diberikan oleh saksi tersebut secara sukarela.

Sekiranya saksi bersetuju untuk bersumpah, mahkamah ataupun sebaiknya pihak yang telah diberi kuasa hendaklah mengendalikan sumpah tersebut serta mengambil keterangan daripada saksi tersebut dan dikembalikan kepada mahakamah. Keterangan yang dibuat dengan cara ini, akan menjadi bukti yang muktamad terhadap perkara yang dinyatakan tersebut. Prosiding dan keterangan juga tidak akan dianggap sebagai tidak sah sekiranya berlaku ketidakaturan sewaktu saksi memberi keterangan.

Setiap orang yang dikehendaki untuk memberi keterangan oleh mahkamah hendaklah menyatakan keterangan yang benar-benar sahaja mengenai perkara yang menghendaki orang tersebut memberi keterangan. Mahkamah perbicaraan menggantungkan perlaksanaan menantikan keputusan rayuan. Berapa pun umur seseorang budak, dia boleh menjadi saksi bersumpah dalam kes jenayah jika budak itu boleh memahami sifat sumpah atau memahami kewajipannya untuk bercakap benar.

Oleh itu, saksi kanak-kanak dibenarkan memberi testimoni bersumpah di hadapan mahkamah perbicaraan kerana keadaan kompeten seseorang bergantung bukannya di atas umur tetapi kefahamannya.

Di sini, mahkamah perbicaraan menggunakan budi bicaranya dalam memperlakukan keterangan saksi-saksi kanak-kanak dengan penuh hati-hati dan memberi amaran kepada dirinya bahawa keterangan bersumpah yang disampaikan oleh saksi kanak-kanak mestilah disokong oleh keterangan yang akan mengesahkan kebenaran testimoni kanak-kanak itu.

Di dalam kes seperti ini, keterangan perubatan yang dikemukakan oleh pendakwa cukup untuk menyokong keterangan mangsa. Juga, keterangan mangsa disokong oleh saksi-saksi pendakwa.

Kesimpulan dalam kes ini, faktor umur tidak diambil kira tetapi pemahaman diambil kira dan bicara dalam bicara tidak diperlukan. Dalam kes ini keterangan diberi secara bersumpah. Rayuan telah ditolak. Keterangan saksi mangsa diberi secara tidak bersumpah. Terdapat juga dua orang lagi saksi pelajar lain memberi keterangan tidak bersumpah. Mahkamah memutuskan keterangan saksi tidak bersumpah tidak boleh menyokong keterangan saksi tidak bersumpah lain. Ia mestilah dari keterangan material bebas lain.

Seorang budak lelaki berumur 14 tahun melihat bapanya telah diserang dengan pisau dan ditetak dibadan akibat perselisihan faham mengenai gerai jual babi di PJ.

Mahkamah dalam kes ini memutuskan kanak-kanak tersebut mempunyai akal yang cukup dan memberi keterangan tanpa sumpah dan amaran untuk mendapat keterangan sokongan tidak di perlukan. Tiba-tiba emaknya telah ditikam oleh oleh seorang lelaki iaitu tertuduh bagitu juga kanak-kanak tersebut. Akibat dari tikaman tersebut emaknya telah meninggal dunia dan tertuduh dituduh kerana membunuh.

Sabita telah diketepikan kerana hakim yang mengendalikan kes gagal mengambil perhatian keterangan kanak-kanak sunggupun dibuat bersumpah perlu mendapat sokongan. Keterangan kanak-kanak yang diberi secara bersumpah tidak perlu disokong. Kes Melibatkan Akuan Sumpah 6. Pada 1 Julai , akuan sumpah itu diikrar di hadapan Dr.

Ini kerana sumpah sering digunakan hanya di dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Konsep sumpah dalam Akta Keterangan hanya berkonsepkan kesaksian kedua sahaja, yang mana ia hanya merupakan keterangan sokongan untuk menguatkan dakwaan atau menolaknya. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan rasmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar.

Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih dahulu namun bukti belum lengkap sedangkan untuk mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap dibebankan kepada para pihak oleh hakim karana jabatannya. Demikian sumpah-sumpah yang digunakan di dalam mahkamah sivil ketika prosiding mahkamah dijalankan. Hanya sumpah kanak-kanak sebagai keterangan sokongan hanya di ambil kira oleh hakim jika dipikirkan perlu seperti dalam Seksyen A Akta Keterangan iaitu sumpah dalam keterangan kanak-kanak yang masih mentah.

Dalam seksyen ini penekenan diberi lebih berbanding dengan perkara lain kerana isu sumpah kanak-kanak dalam prosiding keterangan yang berteraskan konsep sumpah perlu digunakan dalam keterangan saksi. Kesimpulannya isu sumpah hanya digunakan dalam undang-undang keterangan Islam sahaja dan tidak banyak diperbahasakan di dalam Akta keterangan mengenai konsep dan contoh-contoh berkaitan.

Posted by.

ALINHAMENTO DOS CHAKRAS PDF

AKTA KETERANGAN SAKSI KANAK-KANAK PDF

Akta telah memansuhkan tiga statut [1] yang lain, iaitu Akta Mahkamah Juvana , Akta Perlindungan Kanak-Kanak dan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis , dan telah menggabungkan undang-undang berkenaan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak. Artikel ini mengkaji beberapa aspek undang-undang keluarga dan membuat satu perbandingan di antara Akta dan undang-undang yang sedia ada berkenaan dengan aspek tersebut, dan melihat sama ada Akta telah mengukuhkan lagi undang-undang berkenaan perlindungan kanak-kanak dan dalam melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Oleh itu Akta terpakai kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, selain daripada dalam sesuatu prosiding jenayah. Ini adalah selaras dengan Akta Umur Dewasa [2] yang menetapkan umur dewasa sebagai 18 tahun. Definisi kanak-kanak berbeza dari satu Akta ke Akta yang lain. Misalnya: a Seksyen 87 Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian [3] selepas ini dirujuk sebagai AMU memberi takrifan kanak-kanak sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.

TLP250 PDF

AKTA KETERANGAN SAKSI KANAK-KANAK 2007 PDF

Vicage Breach — Kanak-kxnak — Wrongful termination — Building contract wrongly terminated for delay — Whether delay proven — Termination before expiry of contract period — Whether liquidated damages reasonable remedy — Whether there was failure to mitigate loss by granting extension of time Kerajaan Malaysia v. Reignmont Estate Sdn Bhd v. Articles a Legal Network Series Article s 4. Polywell Development Sdn Bhd v. Feel free to forward this to your colleagues. Legal Network Series Article s 1. Building contract — Construction — Delay — Extension of time — Delay caused by late handing over of site possession and change in piling requirement — Whether extension of time unreasonably refused — Whether concurrent works involved — Whether there was failure to prove delay Kerajaan Malaysia v.

PRINCIPLES OF COMPILER DESIGN BY AA.PUNTAMBEKAR PDF

Akta Keterangan 1950 & Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 200

Faukree Pengeluaran bahan-bahan tersebut didorong dan kapsul-kapsul yang mengandungi methamphetamine dikeluarkan. Bahawa kamu pada 28 April lebih kurang di antara jam 8 pagi hingga jam 12 tengahari di rumah sewa tidak bernombor Kampung Bukit Lintang di dalam daerah Kota Tinggi, di dalam negeri Johor telah merogol seorang perempuan nama Roslayati bte Abdullah yang berumur sembilan tahun sepuluh bulan oleh yang demikian kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah s Kanun Keseksaan. Semuga semua pembaca dan pelajar mendapat menafaat dari alasan penghakiman kes di atas. Perayu telah disabitkan di atas dua tuduhan merogol kanak-kanak berumur sembilan tahun dan dihukum penjara selama tujuh tahun bermula dari 6 Jun di atas kedua-dua tuduhan dan diarahkan untuk dijalankan bersama.

CZESAW MIOSZ ZIEMIA ULRO PDF

Journal of Malaysian and Comparative Law

Mezigami Sebaik sahaja SP14 dan SP9 menulis cek-cek tersebut, pihak pembeli mempunyai liabiliti di bawah undang-undang seperti yang diperuntukkan oleh s. Pengeluaran bahan-bahan tersebut didorong dan kapsul-kapsul yang mengandungi methamphetamine dikeluarkan. The three appellants who were Iranian nationals, upon their arrests at the Kuala Lumpur International Airport, were taken to Hospital Serdang where they were subjected to medical examination and foreign objects were detected in each of them. The appeals were in relation to five appellants who were convicted and sentenced for an offence under s. Choy Ching Wan v.

Related Articles