HANDBOEK DOUANE PDF

Nu krijgen wij een machtiging directe vertegenwoordiging te ondertekenen om onze opdracht te bevestigen, hierop staat ook een andere partij genoemd. Zij kunnen voor bepaalde taken binnen dit proces een andere partijen inhuren. Die zal dan door een ingeschakelde -gespecialiseerde douane-expediteur worden verricht. Hierdoor is de opdrachtgever tot het doen van de aangifte niet altijd diegene die wordt vertegenwoordigd veelal de aangever in juridische zin, lees de daadwerkelijke exporteur van de goederen. In deze gevallen wordt de logistiek dienstverlener meestal gemachtigd door de exporteur om als vertegenwoordiger op te treden.

Author:Gojas Nerr
Country:Cambodia
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):14 January 2012
Pages:67
PDF File Size:18.20 Mb
ePub File Size:20.94 Mb
ISBN:859-2-66853-118-6
Downloads:95282
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojazragoreNaar boven 8. De administratieve controle moet worden ingesteld conform het controleprogramma. Ook de controle op de leveranciersverklaringen is een onderdeel van de periodieke controle. Zie ook paragraaf 5. De bevindingen moeten worden vastgelegd in een rapport. De vergunninghouder krijgt een afschrift van het rapport openbaar deel.

Als wordt vastgesteld dat de vergunninghouder in de periode waarop de vergunning betrekking heeft bepaalde oorsprongsbewijzen ten onrechte heeft afgegeven, moet een afschrift van het rapport worden gezonden aan het Landelijk Oorsprong Team LOT.

Het LOT beslist zo nodig in overleg met de controleambtenaar of de informatie over de ten onrechte opgestelde oorsprongsbewijzen zal worden doorgegeven aan de douaneautoriteiten van het land van bestemming van de goederen. De controleambtenaar wordt op de hoogte gesteld van het doorgeven van deze informatie.

Indien wordt besloten dat de informatie zal worden doorgegeven ontvangt de vergunninghouder van het LOT een kennisgeving. Deze verzoeken worden gericht aan het LOT en worden vervolgens doorgezonden naar de oorsprongsspecialisten in de regio waar de vergunninghouder is gevestigd.

Naar aanleiding van dergelijke verzoeken moet een onderzoek worden ingesteld. Dit onderzoek staat los van eventuele periodieke controles zoals bedoeld in Hoofdstuk 9. In verband met de in de verschillende oorsprongsregelingen gestelde termijnen moet het onderzoek uiterlijk zes maanden na ontvangst van het verzoek om nacontrole worden afgesloten.

Bij het opmaken van het rapport moeten alle bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd. Ook moet u aangeven aan welke oorsprongscriteria de goederen zijn getoetst en op welke wijze de oorsprong is aangetoond.

Als wordt vastgesteld dat het betreffende oorsprongsbewijs ten onrechte is afgegeven moet worden nagegaan of deze onterechte afgifte zich uitstrekt tot meerdere in de voorafgaande periode - van tenminste twee jaar - afgegeven oorsprongsbewijzen.

Bij uitvoer naar landen ten aanzien waarvan is bepaald dat het afgeven van oorsprongsbewijzen moet leiden tot het niet verlenen van vrijstelling of teruggaaf van invoerrechten zie paragraaf 2. Wanneer blijkt dat vrijstelling van invoerrechten is genoten voor de onder de regeling actieve veredeling gebruikte derde landen materialen terwijl er bij uitvoer een oorsprongsbewijs is afgegeven voor de veredelingsproducten, is er sprake van het ontstaan van een douaneschuld op grond van artikel 78 DWU.

Als niet aan no draw back bepaling is voldaan betekent dit in beginsel niet dat het desbetreffende oorsprongsbewijs ongeldig is, maar heeft tot gevolg dat door de vergunninghouder alsnog van de vrijstelling van invoerrechten moet worden afgezien. Indien de vergunninghouder weigert af te zien van de genoten vrijstelling betekent dit automatisch dat het oorsprongsbewijs zijn geldigheid verliest.

Het LOT beoordeelt de rapportage en beantwoordt het buitenlandse verzoek om controle. In gevallen waarin het rapport naar het oordeel van het LOT onvolledig is of de conclusie van de controleambtenaar niet wordt gedeeld, zendt het LOT het rapport met aanvullende vragen of opmerkingen terug. Indien een exporteur van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet hiervan melding worden gemaakt in het aanvraagformulier. In de vergunning worden de naam, het adres en vestigingsplaats van betrokken bedrijven in de andere lidstaat vermeld.

Indien de douaneautoriteiten van mening zijn dat de vergunning kan worden verleend moeten zij de douaneautoriteiten van de lidstaat van uitvoer hiervan in kennis stellen. Het LOT fungeert hierbij als centraal adres. Indien de vergunning in Nederland wordt afgegeven zendt u een kopie van de verleende vergunning aan het LOT: via de interne e-mail Douane DAR Oorsprongszaken of via de externe e-mail Helpdesk. De douaneautoriteiten die de vergunning hebben verleend zijn belast met de controle op de naleving er van.

In dit geval kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van een door de douaneautoriteiten afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR. DWU en de bijlage bij de vergunning Toegelaten Exporteur.

Als het document waarop de verklaring wordt gesteld geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 38 van het EER-Protocol, geeft de exporteur dit duidelijk aan door middel van de letters "CM".

Het voorgaande is eveneens van toepassing op de landen van de Pan-Euromediterrane zone die nog geen partij zijn bij de Regionale Conventie.

Voorwaarde hiervoor is dat de vergunninghouder een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de volledige verantwoordelijkheid voor de opgestelde oorsprongsverklaringen wordt aanvaard op dezelfde wijze als zouden zij eigenhandig zijn ondertekend. Omdat de vergunninghouder al uit hoofde van de aan hem verleende vergunning al volledig aansprakelijk is voor de juistheid van de binnen zijn onderneming opgestelde oorsprongsverklaringen, kunt u eventueel afzien van een schriftelijke verklaring en kunt u toestaan dat een oorsprongsverklaring opgesteld door een Toegelaten Exporteur niet behoeft te worden ondertekend.

In het kader van de vergunning Toegelaten Exporteur is het volgende nog van belang. Uitgangspunt moet zijn dat er sprake is van fysieke scheiding van goederen van oorsprong en van goederen die dat niet zijn. Het begrip fysiek moet zo worden uitgelegd dat ook Toegelaten Exporteurs goederen van oorsprong en niet van oorsprong in beginsel moeten scheiden.

Dit geldt zowel fysiek in het magazijn als administratief in bijvoorbeeld de voorraadadministratie. De gegevens van de geregistreerde exporteur worden opgenomen in de openbare REX database van de Europese Commissie. In Nederland gevestigde exporteurs kunnen het aanvraagformulier om te worden geregistreerd als REX vinden op de website van de Douane. De registratie in Nederland geschiedt door het Landelijk Oorsprong Team en vindt plaats binnen 8 werkdagen nadat de aanvraag tot registratie is ontvangen.

Dienstverleners zoals douane-expediteurs kunnen zich niet laten registeren als REX. Indien de exporteur reeds de beschikking heeft over een vergunning Toegelaten Exporteur moet de vergunning worden aangevraagd bij het competente douanekantoor. De vergunning Administratieve Scheiding niet beschikbaar in het GDC -Generieke Documentcreatie vormt dan als een van de individuele voorwaarden, integraal onderdeel van de vergunning Toegelaten Exporteur. In geval de exporteur geen Toegelaten Exporteur is moet de vergunning worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Het moet onmogelijk zijn de materialen voor de toepassing van de oorsprongsregels van elkaar te onderscheiden nadat zij in het eindproduct zijn verwerkt; De toepassing van administratieve scheiding mag er niet toe leiden dat in een bepaalde referentieperiode meer producten de oorsprong verkrijgen dan het geval zou zijn geweest indien de bij de vervaardiging gebruikte materialen fysiek zouden zijn. Tevens moet uit de voorraadadministratie blijken dat bij de vervaardiging of bij de afgifte van een preferentieel oorsprongsbewijs voldoende materialen van oorsprong aanwezig waren om de oorsprong van de eindproducten te rechtvaardigen.

Bij het vaststellen van dit gegeven moet rekening worden gehouden met de materialen van oorsprong en de materialen niet van oorsprong die zijn vastgelegd in de administratie. Het voorraadsaldo dient te worden gedebiteerd voor alle vervaardigde producten ongeacht of voor de producten een preferentieel oorsprongsbewijs is afgegeven.

Wanneer producten zijn geleverd zonder dat een preferentieel oorsprongsbewijs is afgegeven, mag het voorraadsaldo van de niet van oorsprong zijnde materialen slechts worden gedebiteerd zolang er een voldoende saldo van deze materialen beschikbaar is.

Indien er geen voldoende saldo aanwezig is dient het saldo van de materialen van oorsprong te worden gedebiteerd. Tijdstip bepalen van de oorsprong Het tijdstip waarop de oorsprong van de producten wordt bepaald het moment van vervaardiging of de datum van het opstellen van de oorsprongsverklaring respectievelijk de afgifte van een certificaat EUR. Dit tijdstip wordt opgenomen in de vergunning. Vaststellen beginvoorraden Voordat de vergunning wordt verleend stelt de Douane aan de hand van de voorraadadministratie vast welke saldi aan materialen van oorsprong en materialen niet van oorsprong geacht worden in voorraad te zijn.

Verplichtingen van de vergunninghouder De vergunninghouder is verplicht: de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het juiste gebruik van de vergunning en is aansprakelijk voor gevolgen van onjuist opgemaakte oorsprongsverklaringen, leveranciersverklaringen en eventuele ten onrechte afgegeven certificaten EUR. Let op! Binnen de Brede Economische Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada CETA is behalve voor materialen ook administratieve scheiding mogelijk voor onderling vervangbare producten bedoeld bij de hoofdstukken 10, 15, 27, 28, 29 en de GS posten tot en met of de GS posten tot en met van het Geharmoniseerd Systeem.

De vergunning wordt ingetrokken indien de vergunninghouder niet langer voldoet aan de gestelde eisen of niet langer de vastgestelde garanties biedt. Indien oorsprongsbewijzen ten onrechte werden opgemaakt of afgegeven worden deze ongeldig verklaard.

De intrekking of weigering van de vergunning moet gebeuren in een voor beroep vatbare beschikking. De procedure inzake bezwaar en beroep zijn beschreven in onderdeel Zie voor een toelichting paragraaf 5. TR In artikel 11 van Besluit nr.

De regeling kan slechts worden toegepast door exporteurs die in het bezit zijn van een vergunning Toegelaten Exporteur A. Deze regeling is uitsluitend van toepassing indien het andere producten betreft dan de landbouwproducten en de kolen, ijzer- en staalproducten die zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit onderdeel van dit Handboek.

Voor deze producten geldt namelijk dat ze van oorsprong moeten zijn uit de Europese Unie indien ze naar Turkije worden uitgevoerd. Hetgeen in dit Hoofdstuk voor de vergunning Toegelaten Exporteur is bepaald is op deze producten van overeenkomstige toepassing. Aanvraag vergunning Een vergunning Toegelaten Exporteur A.

Hierbij moet gebruik worden gemaakt van het model aanvraagformulier. Het formulier is te downloaden vanaf de website van de Douane www. Bij ontvangst van het verzoek moet u beoordelen of het verzoek is doorgezonden naar de juiste inspecteur.

Indien dit per abuis niet het geval is moet het verzoek worden doorgezonden aan de inspecteur die op grond van artikel Algemene douaneregeling en artikel 5, lid 1 Uitvoeringsregeling Belastingdienst bevoegd is. Aan wie kan een vergunning worden verleend Voor een vergunning Toegelaten Exporteur A. Douane-expediteurs - evenals douaneagenten en andere logistieke dienstverleners - kunnen mits zij aan de voorwaarden voldoen - eveneens in aanmerking komen van een vergunning Toegelaten Exporteur A.

Procedure afgifte vergunning Wanneer u besluit een vergunning te verlenen moet u een vergunningnummer aanvragen bij het LOT. De aanvraag wordt gedaan via een e-mail aan helpdesk. Het vergunningnummer wordt dezelfde dag toegekend door het LOT. Viseren van het certificaat A.

Artikel 11 van Besluit nr. De eerste procedure biedt de mogelijkheid dat certificaten A. Het model van het speciale stempel is opgenomen in bijlage III van Besluit nr. Afwijkingen met betrekking tot de afmetingen, het model, de vak indeling en de vermeldingen op het stempel zijn niet toegestaan. Het is toegestaan dat het certificaat A. De tweede procedure biedt de mogelijkheid dat niet ingevulde certificaten A. Bij toepassing van deze procedure moet door de Toelaten Exporteur A.

Voorts moet de Toegelaten Exporteur het certificaat voorzien van zijn handgeschreven handtekening. Hiervoor is een aparte modelvergunning beschikbaar: de vergunning vooraf viseren A. De onder 1. De Douane zal het gebruik van deze procedure daarom bevorderen. Een exporteur die van deze procedure gebruik maakt krijgt een vergunning Toegelaten Exporteur A. Grensoverschrijdende vergunning Toegelaten Exporteur AT.

Artikel 12 van Besluit nr. Deze regeling ziet op de situatie waarin een exporteur goederen naar Turkije exporteert uit een andere lidstaat dan die waarin hij is gevestigd. Procedure afgifte vergunning Indien de vergunning in Nederland wordt afgegeven moet worden gebruik gemaakt van de modelvergunning Toegelaten Exporteur A.

TR die wordt aangevuld met de volgende tekst: "Deze vergunning is tevens van toepassing op exporten naar Turkije via lidstaat door naam, adres en woonplaats van de betreffende onderneming.

De controle van de Douane vindt plaats bij het vooraf viseren van de certificaten en achteraf - aan de hand van de bedrijfsadministratie - na de afgifte van de vervangende certificaten. De vergunning - waarvan het model is opgenomen in het GDC -Generieke Documentcreatie - kan uitsluitend worden toegepast indien de goederen van oorsprong na onder douanetoezicht niet-Uniegoederen te zijn opgeslagen worden uitgeslagen met een bestemming die elders in de Europese Unie is gelegen.

Aanvraag vergunning De aanvraag voor een vergunning "vooraf viseren van vervangingscertificaten FORM.

LAST GOSPEL DAVID GIBBINS PDF

Handboek Douane (HDU) (geldig vanaf 1 mei 2016)

Naar boven 8. De administratieve controle moet worden ingesteld conform het controleprogramma. Ook de controle op de leveranciersverklaringen is een onderdeel van de periodieke controle. Zie ook paragraaf 5. De bevindingen moeten worden vastgelegd in een rapport. De vergunninghouder krijgt een afschrift van het rapport openbaar deel.

BIJELI TARTUFI ZIMI PDF

15.50.00 Douane-entrepots

Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dat acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten in de toekomst te voorkomen. Introduction Het is wezenlijk dat zij onder meer sturen handboej compliance naleving van de wetgeving en een kwalitatief goed aangifteproces. Als achteraf blijkt dat niet bewezen kan worden dat er vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend dan wordt de vertegenwoordiger geacht in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, en is er dus geen sprake van vertegenwoordiging. Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis van de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk.

AKTA KETERANGAN SAKSI KANAK-KANAK PDF

8.00.00 Preferentiele oorsprong en herkomst

.

LAST CALL ALANNAH LYNNE PDF

Handboek Douane (HD)(geldig tot 30 april 2016)

.

Related Articles