KAWRUH BASA JAWA PDF

Candi Prambanan Legenda Candi Prambanan Alkisah, pada dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan. Rakyatnya hidup tenteran dan damai. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Ketentraman Kerajaan Prambanan menjadi terusik.

Author:Tygogrel JoJogar
Country:Lesotho
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):19 August 2011
Pages:493
PDF File Size:7.58 Mb
ePub File Size:15.15 Mb
ISBN:164-4-97605-546-6
Downloads:88541
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudosarTuladha Adigang, adigung, adiguna : Ngendelekake kekuatan, keluhuran lan kepinteran. Ana catur mungkur : Ora ngrungokake omongan, guneman sing ala. Anak polah bapa kepradhah : Wong tuwa bakal ngrasakake tumindhake anak. Busuk ketekuk pinter keblinger : Sing bodho lan sing pinter padha dene nemu cilaka. Ciri wanci lelai ginawa mati : Pakulinan ala ora bisa ilang yen durung mati. Cincing-cincing maksa klebus : Karepe arep ngirit ananging jebul entek akeh.

Criwis cawis : Nyacad, akeh omonge ananging uga mrantasi ing gawe. Dahwen ati open : Nyacad nanging duwe pamrih. Desa mawa cara, negara mawa tata : Saben panggonan duwe cara dewe. Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan : Sanjan wong liya yen nandhang rekasa bakal dibelani. Durung pecus keselak besus : Durung nyambut gawe nanging duwe pepenginan warna-warna. Entek amek kurang golek : Ngunek-unekake wong sakatoge. Njunjung ngentebake : Ngalembana ananging niyate ngasorake.

Kalah cacak menang cacak : Kabeh pegawean kudu dicoba dhisik bisa lan orane. Keplok ora tembok : Melu seneng-seneng nanging ora melu ngetokake ragad. Ketula-tula ketali : Uripe ngrekasa banget. Kumenthus ora pecus : Umuk ananging ora sembada. Maju tatu mundur ajur : Prakara kang sarwa gawe ewuh. Mbuwang tilas : Ethok-ethok ora ngerti tumindak ala sing dilakoni. Mikul dhuwur mendhem jero : Anak kang bisa njunjung drajate wong tuwa.

Nabok nyilih tangan : Tumindhak ala sarana kongkonan. Nyolong pethek : Mleset saka pambatange. Pupur sadurunge benjut : Ngati-ati sadurunge nemu cilaka. Rawe-rawe rantas : Sing sapa ngalang-alangi malang-malang putung kekarepane bakal disingkirake. Rukun agawe sentosa : Rukun bisa dadi kuwat lan yen crah agawe bubrah cecongkrahan njalari ringkih.

Sabaya mukti sabaya mati : Rukun nganti tumekaning pati. Sepi ing pamrih rame ing gawe : Nyambut gawe kanthi mempeng tanpa duwe pamrih. Sing sapa salah seleh : Sapa sing salah bakal konangan. Sura dira jayaningrat lebur : Kekuatan sing gedhe bakal pangastuti sirna dening tumindak becik.

Tega larane ora tega patine : Tega rekasane nanging isih menehi pitulungan. Tinggal glanggang colong playu : Ninggalake papan pasulayan, peperangan.

Tulung menthung : Katone mitulungi nanging malah gawe rekasa sing ditulungi. Tuna sathak bathi sanak : Rugi bandha nanging bathi pasuduluran.

Ulat madhep ati karep : Wis mantep banget kekarepane. Undhaking pawarta sudane kiriman : Kabar iku beda karo nyatane. Welas tanpa alis : Karepe ngeman nanging malah gawe kapitunan. Yitna yuwana lena kena : Sing ngati-ati bakal slamet dene sing sembrana bakal nemu cilaka. Adol lenga kari busik : Andum barang marang wong liya nanging awake dhewe malah ora keduman.

Aji godhong jati aking garing. Ancik-ancik pucuking eri : Uripe tansah kuwatir. Anggenthong umos : Ora bisa nyimpen wadi. Angon ulat ngumbar tangan : Ngulatake kahanan jalaran arep gelem rekasane. Arep jamuare emoh watange : Gelem kepenake nanging ora gelem rekasane. Diwenehi ati ngrogoh rempela : Diwenehi ananging isih kurang trima, njaluk maneh. Dikena iwake aja nganti bitheg banyune : Kaleksanan panjangkane nanging ora gawe kapitunan. Emban cindhe emban siladan : Ora adil pilih kasih.

Esuk dhele sore tempe : Ora teteg atine, gampang molah malih. Gawe luwangan ngurugi luwangan : Golek utangan kanggo nyaur utang. Golek-golek ketanggor wong luru-luru : Golek utangan malah diutangi. Gupak pulud ora mangan nangkane : Melu rekasa ora ngrasakake kepenake. Njagakake endhoge si blorok : Njagakake barang kang durug mesthi ana. Kadang konang : Sing diaku sedulur mung sing sugih. Kaya banyu karo lenga : Paseduluran sing ora bisa rukun.

Kakehan gludhug kurang udan : Kakehan omong nanging ora ana nyatane. Kebanjiran segara madu : Oleh kabegjan kang gedhe. Kegedhen empyak kurang cagak : Kegedhen panjangka kurang srana. Kajugrugan gunung menyan : Oleh kabegjan kang gedhe. Kekudhung walulang macan : Tumindak kanthi aling aling wong duwe panguwasa. Kerot tanpa untu : Duwe kakarepan ora duwe sarana. Kerubuhan gunung : Nemu kesusahan. Kongsi jambul wanen : Nganti tuwa banget.

Madu bolu tanpa isi : Rebutan barang sepele. Mrojol selaning garu : Wong kang luput saka bebaya. Nglungguhi klasa gumelar : Mung kari nemu kepenake. Ngubak-ubak banyu bening : Gawe rusuh ana ing papan kang wis tentrem. Nguthik-uthik macan dhedhe : Gawe nesu wong kang wis lilih atine.

Nguyahi segara : Weweh marang wong sugih, saengga tanpa guna. Nututi layangan pedhot : Nggoleki barang sepele, yen ketemu ora sumbut karo rekasane. Nyugokake bugel kayu sempu : Njagokake wong kang ora pinter, jalaran isih sedulur. Othak athik didudut tugel : Omongane sajak kepenak jebul angel ladenane. Ora uwur ora sembur : Ora gelem cawe-cawe menehi pawitan apa-apa. Pandengan karo srengenge : Mungsuhan karo wong sing duwe panguwasa. Rebut balung tanpa isi : Padudon jalaran barang sepele.

Rindhik asu digitik : Nindakake pegawean kang cocog karo karepe. Sandhing kebo gupak : Cedhak karo wong ala, nanging ing batin isih kepengin nglakoni. Sedhakep angawe-awe : Ninggalake tumindak ala, nanging ing batin isih kepengin nglakoni. Suduk gunting tatu loro : Nindakake pegawean sawarna, ananging asile luwih saka siji. Wis kebak sundukane : Wis akeh banget dosa kaluputane.

Tuladha Asu belang kalung wang : Wong ala asor ananging sugih bandha. Asu gedhe menang kerahe : Luwih dhuwur pangkate, luwih gedhe panguwasane. Ati bengkong oleh oncong : Wong duwe niat ala, ana sing nyarujuki, oleh dalan. Baladewa ilang gapite : Ilang kekuatane. Bathok bolu isi madu : Wong asor nanging sugih kepinteran. Bebek mungsuh mliwis : Wong pinter mungsuh pinter, sijine kalah ubed utawa kalah trampil. Belo melu seton : Melu anut grubyug nanging ora ngreti karepe. Cebol nggayuh lintang : Gegayuhan kang mokal bisane kelakon.

Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang : Ala diunekake becik, becik diunek-ake ala. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan : Tansah diparingi slamet. Dom sumuruping banyu : Laku sesidheman kanggo nyumurupi wewadi. Emprit abuntut bedhug : Prekara sepele dadi gedhe. Endhas gundhul dikepeti : Wis kepenak isi dienak-enakake. Gagak nganggo elaring merak : Wong asor cilik tumindak kaya wong luhur.

Gajah alingan suket teki : Lair lan batine ora padha bakal ketara. Gajah perang karo gajah kancil mati ing tengah : Wong gedhe pasulayan, wong cilik dadi kurban. Gong lumaku tinabuh : Wong sing kumudu-kudu ditakoni, dijaluki piwulang. Idu didilat maneh : Menehi dijaluk bali murungake janji kang wis diucapake.

Iwak klebu ing wuwu : Wong sing kena apus kanthi gampang. Jati ketlusuban ruyung : Kumpulane wong becik kelebon wong ala tumindake. Jaran kerubuhan empyak : Wis kapok banget.

BARKHAUSEN CRITERION FOR OSCILLATION PDF

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung Kawi

.

COLORS FOR TROMBONE BERT APPERMONT PDF

.

CECITA SARAMAGO PDF

.

Related Articles