JINOYAT KODEKSI PDF

Mazular Mass media about Academy An international conference on combating terrorism as a transnational security threat started in Tashkent on April Mass media about Academy An international conference on combating terrorism as a transnational security threat started in Tashkent on April Criminal and criminal-executive law chair. Polls How do you kodeski the web-site? Where to apply for application to study at the Faculty of correspondence course? Fohishalik An international conference on combating terrorism as a transnational security threat started in Tashkent on April The conference is organized with the support of the OSCE.

Author:Malakora Dazil
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):14 October 2008
Pages:487
PDF File Size:14.78 Mb
ePub File Size:4.94 Mb
ISBN:250-6-15988-338-3
Downloads:86917
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BagoreToshkent davlat yuridik instituti m. Rustamboyev jinoyat huquqi umumiy qism 4-BOB. Kudryavsev1, Y. Braynin2, M. Karpushin3, V. Kurlyandskiy, N. Yakubov5 va boshqalarning ilmiy ishlarida tahlil etilgan. Ijtimoiy xavfli qilmishning jinoiyligini aniqlash kriminalizatsiya qilish vositasi faqat jinoyat tarkibidir.

Qilmishning jinoiyligini aniqlash kriminalizatsiya ga ilmiy yondashmoq zarur. Jinoyat tarkibini mavjud yoki mavjud emasligini aniq-lashning maqsadi ham muayyan ijtimoiy xavfli qilmishning jinoiyli-gini aniqlashdir.

Jinoyatni tasniflashda ham jinoyat tarkibi katta ahamiyatga ega-dir. Jinoyatni tasniflash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Jinoyat tarkibi ijtimoiy xavfli qilmishlarni bir-biridan farqlashda muhim ahamiyatga egadir.

Muayyan jinoyatlarning alohida belgilari tufayligina bir jinoyatni boshqasidan farqlash mumkin. Jinoyat tarkibining ikkinchi elementi uning obyektiv tomonidir. Jinoyatning obyektiv tomoni sodir etilgan jinoyatning tashqi tomonini ifodalovchi elementdir. Qilmishning ijtimoiy xavfliligi jinoyatlar obyektiv tomonining zaruriy belgisi hisoblanadi. Jinoyat tarkibining uchinchi elementi uning subyektiv tomonidir.

Qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilgan ayb jinoyat subyektiv tomonining zaruriy belgisi hisoblanadi. Jinoyat kodeksi moddasiga binoan jinoiy javobgarlikka jis-moniy shaxslar tortiladilar. Jinoyat kodeksi modda-siga binoan aybdorning sodir etgan ijtimoiy xavfli harakati uchun javobgarlikka tortilishning yosh chegaralari aniq belgilangan.

Jinoyat tarkibining turlari Yuridik adabiyotlarda jinoyat tarkibini tasniflashga oid olimlar-ning turli xil qarashlari mavjud. Bundan tashqari jinoyat sodir etayotgan shaxslarning ijtimoiy xavflilik darajasi ham bir xil emas. Shuni hisobga olgan holda jinoyat qonuni tomonidan bir xil turdagi jinoyatlarga nisbatan bir-biridan ijtimoiy xavflilik darajasi bilan ajralib turadigan alohida jinoyat tarkibi shakllantirilgan. Moddiy tarkibli jinoyatlar deyilganda jinoyatning shunday tarkibi tushuniladiki, unda jinoyat natijasida biron-bir moddiy oqibat kelib chiqishi yoki kelib chiqishi mumkinligi nazarda tutiladi.

Bunday hol-larda jinoiy javobgarlikka tortish uchun jinoyat sodir etilganligi nati-jasida oqibatning vujudga kelishi shart emas. Masalan, bosqinchilik modda yoki tovlamachilik modda yoxud jinoiy uyushma tashkil etish modda. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar: Jinoyat tarkibi va uning ahamiyati nimada? Jinoyat tarkibining qanday turlari mavjud? Jinoyat huquqi Umumiy qism. Уголовное право. Общая часть. Учебник для ВУЗов. Под общ. Миньковский Г. Уголовное право России. Ветрова, Ю.

Новый юрист Разгильдяев Б. Саратов, Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. Кузнецовой и конд. Кузнецова Н. Уголовное право Российской Федерации. Здравомыслова — Изд. Келина С. Принципы советского уголовного права. Голоднюк М. Уголовное право в XXI веке. Афиногенов С. Малков В. Множественность преступлений. Казань, Toxirov F. Shaxsga qarshi jinoyatlarning yuridik tahlili. Совокупность преступлений. Казанского Университета, , —С. Зелинский А. Рецидив преступлений. Харьков, Скрябин М.

Казанского Ун-та, Шамсиев Э. Судебная Медицина. Конвенция о правах ребенка. Toshkent shahri, Toshkent viloyati Sudining arxiv materiallaridan.

ASHDOWN INGRAM CATALOGUE PDF

Jinoyat kodeksi

.

LUDZIE BEZDOMNI STRESZCZENIE OSTATNI DZWONEK PDF

jinoyat kodeksi yuklab olish

.

BRIAN WEISS MOLTE VITE MOLTI MAESTRI PDF

JINOYAT KODEKSI PDF

.

Related Articles